Fravalg af revisor

Siden 2006 har små virksomheder kunne fravælge revision, indsende den årsrapport vi udarbejder og spare hele revisionsregningen.


Erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres ejere ikke er helt klar over, hvordan fravalgsmuligheden gennemføres og herunder ses i hovedtræk hvad kravene er. Disse kan også findes på dette link til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen: Fravalg af revision.

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision og årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

Fravalg af revision kan kun ske med fremadrettet virkning. Virksomheder kan derfor ikke fravælge revision for igangværende regnskabsperioder eller udløbne regnskabsperioder.

Kan min virksomhed fravælge revision? 
Virksomheder kan fravælge revision, hvis de 2 regnskabsår i træk ikke overskrider 2 af følgende 3 grænsestørrelser på balancedagen:

*      en balancesum på 4 mio. kr.

*      en nettoomsætning på 8 mio. kr. og

*      et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider 2 af de 3 ovennævnte grænsestørrelser. Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Når virksomheden på en balancedag overskrider 2 af de 3 grænsestørrelser, skal virksomhedens årsrapport revideres.

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

Holdingselskaber kan ikke fravælge revision. Holdingselskaber defineres som virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder og udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis den besidder 20 % eller mere af stemmerettighederne i en anden virksomhed.

Virksomheder, der ønsker at fravælge revision efter deres første regnskabsår må ikke overskride to af de ovenfor nævnte størrelsesgrænser i det første regnskabsår.

Hvordan gennemfører og registrerer jeg fravalg af revision?
Fravalg af revision ved stiftelsen af virksomheden

Fravalg af revision kræver, at

1.       det fremgår af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres,

2.       virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor.

Fravalget af revisionen registreres automatisk ved anmeldelse om stiftelse af virksomheden hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår

Fravalg af revision kræver, at

1.       fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling,

2.       virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor,

3.       det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten, at det er besluttet at fravælge revision for det næste regnskabsår.